Ik neem de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Firma Vooruit gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Firma Vooruit;
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening van Firma Vooruit (bijvoorbeeld bij wijzigingen van de website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Indien ik uw persoonsgegevens verwerkt ten einde u te interesseren voor de producten en diensten van Firma Vooruit, dan kun u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@firmavooruit.nl.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels.